Algemene voorwaarden

[ download PDF ]

Algemene voorwaarden

 

 http://shop.booomproducts.com is een /onderdeel/winkel/website van Booom Products bvba.

 Identiteit van de verkoper

BOOOM PRODUCTS BVBA

Bergstraatje 7 b

B-2580 BEERZEL

E-mailadres:contact@booomproducts.be

Telefoonnummer: +32 473 174 165

Ondernemingsnummer: BE 0846 768 329

 

 

 

 

Artikel 1- Algemeen.

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten in de shop van Booom Products bvba. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en Booom Products bvba  middels de procedure zoals deze is omschreven, accepteert de klant de voorwaarden.

 

 1. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Booom Products bvba  zijn  overeengekomen.

 

 1. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve  van Booom Products bvba  worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Booom Products bvba ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

 1. Indien (een) bepaling(en) van deze voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van  deze voorwaarden volledig van kracht blijven. Booom Products en de klant zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en     de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

 

 1. Booom Products bvba heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de Booom Products bvba websites te wijzigen.

 

 1. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan op de website getoonde afbeeldingen of voorbeelden. Booom Products bvba is te allen tijde gemachtigd kaften en/of illustraties te wijzigen.

 

Artikel 2 - Aanbiedingen en overeenkomsten.

 

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van              veranderingen in BTW-tarieven.

 

 1. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We  kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd  voordat je je aankoop definitief plaatst.

 

 1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Booom Products bvba. Booom Products  bvba is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Booom Products bvba dit mee binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

 1. Deze overeenkomst bevat alle tussen de klant en Booom Products bvba gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder            gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Booom Products bvba.

 

 1. De administratie van Booom Products bvba geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Booom Products bvba verstrekte  opdrachten en gedane betalingen en van door Booom Products bvba verrichte leveringen. Booom Products bvba erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

 

 1. De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: een omschrijving van het product dat door de klant  gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten; de prijs van het product; klantgegevens als naam, factuuradres, adres waar het product naartoe gestuurd wordt en e-mailadres van de klant; het ordernummer van de overeenkomst; het

e-mailadres en telefoonnummer van Booom Products bvba, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.

 

 1. Booom Products bvba levert niet aan minderjarigen of onbekwaam verklaarden, wanneer de bestelling onvolledig of onjuist is, of  wanneer vorige bestellingen niet correct betaald werden.

 

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we  dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

 

Artikel 3 - Levering, levertijden en verzending.

 

 1. Alle goederen worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven leveradres. Er wordt bij het plaatsen van uw bestelling minstens 2 keer gevraagd om uw adresgegevens na te kijken. Wanneer er bij de bestelling toch nog een foutief of onvolledig verzendadres wordt opgegeven en de zending is teruggekeerd naar Booom Products  bvba dienen er opnieuw de afgesproken verzendingskosten betaald te worden als u alsnog de goederen wenst te ontvangen. U kunt de goederen ook kosteloos komen afhalen na afspraak. Wanneer de goederen niet terugkeren naar Booom Products bvba dient de gehele order opnieuw geplaatst te worden.

 

 1. De opgegeven levertijden gelden vanaf het moment van ontvangst van betaling door de klant.

 

 1. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat  niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 60 dagen na ontbinding terug.

 

 1. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in           de post.

 

 1. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die  op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terugsturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van          de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

 

Artikel 4 - Prijzen en betaling.

 

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verpakkings- en               verzendkosten, welke genoemd worden bij de productinformatie, tenzij anders vermeld.

 

 1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules die we op onze website aanbieden aanvaarden. Dit zijn Visa/Mastercard,  Bancontact, Maestro, Paypal en overschrijving (SEPA).

 

 1. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

 

 

 

 

Artikel 5 - Overmacht en/of bijzondere omstandigheden.

 

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze                   verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

 

 1. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk            verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

 

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud.

 

6.1 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Booom Products bvba, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de         ,    krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Booom Products bvba zijn voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 7 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten.

 

 1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Booom Products bvba geleverde zaken geheel             en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

 1. Booom Products  bvba garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd                  op de stelling dat met een door Booom Products bvba geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

 

Artikel 8 - Reclamaties en garantie.

 

 1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet  het geval is, dient u Booom Products bvba daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

 

 1. Reclamaties dienen een duidelijke klacht te betreffen. Ze dienen uiterlijk 14 werkdagen na aflevering van de door de klant gegeven opdracht kenbaar gemaakt te worden.

 

 1. Indien u het verkeerde product ontvangt of een defect product ontvangt, vragen wij u dit ons te melden en het product te                retourneren. U zal zo snel mogelijk de juiste bestelling ontvangen zonder extra kosten.

 

 1. U geniet bij de aankoop van ëën of meer producten van de wettelijke garantie en de bescherming zoals voorzien in de Wet  van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen. U zal Booom Products  bvba van een gebrek aan overeenstemming in de zin van de hiervoor vermelde wet schriftelijk op de hoogte brengen uiterlijk binnen de twee maanden vanaf de dag waarop u het gebrek heeft vastgesteld.

 

 1. Naast de interne klachtenprocedure van de webshop, kan u steeds terecht bij het Europese ODR-platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr

 

 

 

 

Artikel 9 - Persoonsgegevens.

 

 1. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden              gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

 

 1. De gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Booom Products bvba. Deze gegevens worden gebruikt om  de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Booom Products bvba.

 

 1. De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Booom Products  bvba over de persoon van de klant worden              opgenomen in het bestand van Booom Products bvba. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

 

 1. De klant heeft ten alle tijden het recht zich te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens door Booom Products bvba voor direct marketing doeleinden.

 

Artikel 10 - Diversen.

 

 1. Indien de klant aan Booom Products  bvba schriftelijk opgave doet van een adres, is Booom Products bvba gerechtigd alle bestellingen te  verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Booom Products  bvba een nieuw adres heeft doorgegeven.

 

 1. Indien door Booom Products  bvba gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn

 

toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer  enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Booom Products bvba deze voorwaarden soepel toepast.

 

 1. Booom Products bvba is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

 

Artikel 11 - Toepasselijke recht en geschillenregeling.

 

11.1 Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

Artikel 12 - Bestelproces Stap 1: Winkelmandje vullen

De klant vult het online winkelmandje met producten.

 

Stap 2: Winkelmandje bevestigen

Nadat de klant de nodige stappen (zoals gegevens invullen, verzending en betaalmethode kiezen) doorlopen heeft, bevestigt hij  het winkelmandje.

 

Stap 3: Bestelling wordt gemaakt

Achterliggend maakt het webshopsysteem de bestelling aan. Deze bestelling komt direct in het systeem binnen als "wachten op  betaling".

 

Stap 4: Bestelling betalen

De klant wordt op het einde van de bestelprocedure automatisch naar de betaalpagina van de betaalprovider gestuurd. Daar      betaalt de klant in een beveiligde omgeving zijn bestelling.

 

Stap 5: Bevestiging van de bestelling

Is de betaling gelukt, dan wordt de klant doorgestuurd naar een "bedankpagina" op de webshop, de bestelling wordt op "betaald" gezet en de klant ontvangt een e-mail met de bestelbevestiging.

Als de betaling niet gelukt is, blijft de bestelling op "wachten op betaling" staan en komt de klant terecht op een pagina waarop                  uitgelegd staat dat er iets fout liep en kan de klant een andere bestelmethode kiezen en opnieuw betalen.

Indien de klant dit niet doet, dan blijft de bestelling nog steeds op "wachten op betaling" staan en ontvangt de klant binnen de 10             minuten een e-mail met de bestelbevestiging én met een duidelijke melding dat de bestelling nog niet betaald is. In die melding vindt de klant ook een unieke betaallink terug. Als de klant op die link klikt, dan kan hij de bestelling alsnog betalen. Deze link is ook terug te vinden in het account van de klant bij "mijn bestellingen".

 

De eerste, tweede en derde dag na de bestelling sturen we de klant een e-mail met de melding dat er nog een bestelling is die                   nog niet betaald werd. In deze e-mail vindt de klant die unieke betaallink terug.

Indien de klant voor overschrijving gekozen heeft en mits het innen van een betaling op een overschrijving steeds enkele dagen   duurt, sturen we de e-mail één, twee en drie weken na het plaatsen van de bestelling.

 

Deze algemene voorwaarden worden in PDF bijgevoegd in de bevestigingsmail van een bestelling.


Leveringsvoorwaarden en herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Contactinformatie

Booom Products bvba

Bergstraatje 7b
2580 BEERZEL
BELGIE

Telefoon: 0032 (0)473 174 165
BTW: BE 0846 768 329


IBAN: BE27 0018 9429 1273
BIC: GEBABEBB
Begunstigde: Booom Products bvba

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht en klachtenprocedure

Herroepingsrecht

Niet tevreden? Geld terug!

Mocht een product niet helemaal zijn zoals u verwacht had, dan kunt u deze binnen 14 werkdagen in de originele verpakking en in nieuwe staat terugsturen, zonder enige reden.

Gelieve retourzendingen eerst per e-mail te melden op contact@booomproducts.be

Stuur het artikel in een voldoende gefrankeerde verpakking, met vermelding van uw gegevens (naam, telefoonnummer en e-mail adres) terug naar:
Shop We Do Booom Products, Egide Walschaertsstraat 22E, 2800 Mechelen, België

Indien de artikelen correct retour zijn ontvangen, maakt Booom Products bvba binnen 30 dagen het verschuldigde bedrag (exclusief de initiële verzendkosten en de verzendkosten die u gemaakt heeft om het product terug te sturen) aan u over.

Zie: http://economie.fgov.be/nl/consument/Handelspraktijken/Herroepingstermijnen

Het modelformulier vindt u hier: http://economie.fgov.be/nl/binaries/Bijlage_2_WER_VI_Modelformulier_voor_herroeping_tcm325-246013.pdf

 

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over een door jou besteld product? Gelieve ons dit te melden binnen de 14 dagen na ontvangst van jouw pakket door te mailen naar contact@booomproducts.be, met een duidelijke omschrijving van de klacht, voorzien van een foto. Wij zullen hier binnen 1 werkdag op antwoorden. Je dient de producten niet terug te sturen, tenzij wij dit specifiek vragen in onze reactie.

Indien de klacht een fout van onze zijde betreft , dan zullen wij het correcte  product opnieuw opsturen. Bij een fout van onze transporteur, wordt er een klachtendossier bij die partij opgestart en wachten wij het resultaat daarvan af. Alle andere vormen worden per klacht afzonderlijk behandeld.

 Privacy & Cookie Policy

Privacy & Cookie Policy

Contactinformatie

Booom Products bvba

Bergstraatje 7b
2580 BEERZEL
BELGIE

Telefoon: 0032 (0)473 174 165
BTW: BE 0846 768 329


IBAN: BE27 0018 9429 1273
BIC: GEBABEBB
Begunstigde: Booom Products bvba

Privacy & Cookie Policy

Privacy policy en Cookies

Privacy Policy 

Versie [1.0] - [26-08-2014] 
 

Deze "Privacy Policy" regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Booom Products  bvba met maatschappelijke zetel te Bergstraatje 7b , 2580 Beerzel -België, ingeschreven bij de KBO met nummer 0846 768 329  en met BTW-nummer BE0846 768 329   (hierna: "Verantwoordelijke", "Wij").

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door het aanmaken van een klantenaccount, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 - Algemeen

Booom Products bvba leeft de 'Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens' na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de 'Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie'. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Booom Products bvba. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 - Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt op het aanmeldingsformulier op de Website: Naam, voornaam, straat en huisnummer, woonplaats, land, geboortedatum, paswoord en contactgegevens (e-mail, telefoon, gsm, fax).

2. 2. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

Artikel 3 - Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden: Uw persoonsgegevens worden verzameld om: [opsomming van doeleinden - Bijvoorbeeld: om de diensten of producten te kunnen leveren, het beheer van bestellingen, klachtenbehandeling, afwikkeling van de wedstrijd, aanmaken en beheren van een account op de Website,...

3.2. Direct marketing: De persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor direct marketing, tenzij U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven ("opt-in"). Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan support@babygoodies.eu of door gebruik te maken van het onderdeel "Contacteer ons" op de Website.

3.3. Doorgifte aan derden: De persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven ("opt-in").Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan contact@booomproducts.be of door gebruik te maken van het onderdeel "Contacteer ons" op de Website.

Artikel 4 - Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Booom Products bvba en U.

 

Artikel 5 - Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage: U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering en verwijdering: U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Booom Products bvba. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

5.3. Recht van verzet: U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. U kunt zich echter niet verzetten tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

5.4. Uitoefening van uw rechten: U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar contact@booomproducts.be , per post naar Booom Products bvba , Bergstraatje 7b , 2580 Beerzel – België of door gebruik te maken van het onderdeel “contacteer ons “op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

Artikel 6 - Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan Booom Products bvba aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 - Toegang door derden

7.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 - Aangifte Privacycommissie

Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. U kunt steeds bij deze Commissie terecht op volgende adressen:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer 
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35

commission@privacycommission.be

 

Artikel 9 - Cookies

9.1. Een 'cookie" is een klein bestand uitgezonden door de server van Booom Products  bvba en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

9.2. De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies: 
Taalcookie: de taal die u spreekt
Email cookie: username en dus email-adres
Livechat cookie: een cookie die gebruikt wordt bij de livechat

9.3. U kunt de installatie van deze cookies weigeren door deze uit te schakelen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

9.4. Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Jongster bvba en uitsluitend gedurende Uw bezoek aan de Website.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar contact@booomproducts.be , per post naar Booom Products bvba , Bergstraatje 7b , 2580 Beerzel, België« of door gebruik te maken van het onderdeel "Contacteer ons" op de Website.

 Cookies helpen ons onze services te leveren. Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Over - sluiten